Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,6759 3,7522
EUR 4,1837 4,4014
GBP 4,7246 4,9572
USD 3,4959 3,6704
zobacz pełne notowanie

Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitałuPrzeznaczenie kredytu:

Kredyt może być przeznaczony m.in. na:
 • zakup, budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do prowadzenia produkcji rolnej,
 • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia produkcji rolnej,
 • zakup użytków rolnych,
 • zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich,
 • zakup i instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.
   
Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

Podmioty podejmujące lub prowadzące określoną działalność:
 • osoby fizyczne, z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kwota kredytu/udział środków własnych:

Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4 mln zł,
Minimalny udział środków własnych 20% nakładów inwestycyjnych.

Okres spłaty kredytu - nie może być krótszy niż 5 lat i dłuższy niż 10 lat.


Karencja w spłacie kredytu
- dowolna.


Wysokość pomocy ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału:
 • jako suma zdyskontowanych płatności nie może być wyższa niż 35% kwoty udzielonego kredytu, natomiast nominalna kwota pomocy nie może być wyższa niż 75 tys. zł,
 • wypłacana jest w dwóch ratach: I rata w wysokości 75% kwoty pomocy - po zrealizowaniu inwestycji, jej rozliczeniu i uruchomieniu działalności, II rata w wysokości 25% kwoty pomocy - na koniec okresu kredytowania w celu ostatecznej spłaty kapitału kredytu, jednak nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia udzielenia kredytu.
btn_szczegoly_zielony.gif

drukuj

Newsletter

Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
zrezygnuj z otrzymywania newslettera